Corona Model โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี

เรื่องราวของโรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดสอนตามปกติไม่ได้ คณะกรรมการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ระดมความเห็น เพื่อหาหนทางจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความพร้อมของเด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนเป็นหลัก และด้วยความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชนจึงเกิด ‘CORONA MODEL’ ขึ้น

‘CORONA MODEL’ คือการมุ่งจัดการศึกษาตามบริบท ส่งเสริมให้เด็กสร้างความรู้ผ่านการลงมือทำ และดึงความร่วมมือจากชุมชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่

โดยพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ ‘โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง’ (TSQP) ของ กสศ. เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษารับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้ในระยะยาว

ธีรยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน กล่าวว่า “โจทย์ของเราคือไม่ว่าเด็กจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เขาต้องได้รับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ได้เสริมเติมทักษะชีวิตที่จำเป็น ต่อยอดการเรียนรู้ทางวิชาการตรงตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ๆ แล้วต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น หลักสูตรที่เราออกแบบจึงต้องสามารถทำให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้เท่ากันทุกคนโดยไม่มีใครตกหล่น ด้วยการระดมทั้งข้อมูล เครื่องมือที่จำเป็น และความช่วยเหลือสนับสนุนจากทุกฝ่ายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ๆ”

ชวนอ่าน : ‘CORONA MODEL’ นวัตกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเสมอภาค รับสถานการณ์ COVID-19